जाहीराती

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य आभियान (NUHM) अंतर्गत विविध पदांच्या 43 जागा Continue Reading

Advertisements

WARTA

 • कोकण विभागीय माहिती कार्यालयात 14 जागा

कोकण विभागीय माहिती कार्यालयात व त्यांच्या अधिनस्त जिल्हा कार्यालयात वाहन चालक (5 जागा), सिनेयंत्रचालक (4 जागा), कॅमेरा अटेंडंट (1 जागा), शिपाई/संदेशवाहक (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 12 जुलै 2013 आहे. यासंबंधीची माहितीhttp://www.maharashtra.gov.in व http://www.dgipr.maharashtra.gov.in व या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • राज्यातील कृषी महाविद्यालयांत संचालक व अधिष्ठाताच्या 10 जागा

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत राज्यातील कृषी महाविद्यालयातील संचालक-विस्तार शिक्षण (2 जागा), संचालक-संशोधन (4 जागा), अधिष्ठाता-कृषी (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीक 31 जुलै 2013 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती (1)http://www.maharashtra.gov.in (2) http://www.mcaer.org 
(3) http://mpkv.mah.nic.in (4) http://pdkv.ac.in (5) http://mkv2.mah.nic.in (6) http://www.dbskkv.org या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

 • कोल्हापूर विभागीय माहिती कार्यालयात 7 जागा
कोल्हापूर विभागीय माहिती कार्यालयात व त्यांच्या अधिनस्त जिल्हा कार्यालयात लिपीक टंकलेखक/सर्वसाधारण सहायक (5 जागा), अंधारखोली सहायक (1 जागा), शिपाई (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 10 जुलै 2013 आहे. यासंबंधीची माहिती  https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CareersandOpportunities/Divisional%20Information%20Office,%20Kolhapur26-06-2013.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • पुणे विद्यापीठाच्या कार्यालयामध्ये 269 जागा

पुणे विद्यापीठाच्या कार्यालयामध्ये वरिष्ठ तंत्रसहायक (2 जागा), दस्तऐवजकार (1 जागा), कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (1 जागा), तांत्रिक सहायक -फोटोग्राफी (2 जागा), ड्राफ्टसमन (1 जागा), सांख्यिकी सहायक (1 जागा), रासायनिक विश्लेषक -भूशास्त्र (1 जागा), तंत्रसहायक-भूशास्त्र (1 जागा), सर्वेक्षक-पुरातत्व (1 जागा), तांत्रिक सहायक-ग्रंथालय (2 जागा), कार्यशाळा कार्यदेशक (2 जागा), प्रमुख भांडाररक्षक (2 जागा), मिस्त्री -स्थावर (1 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (1 जागा), सहायक सुरक्षा अधिकारी (1 जागा), बांधकाम सहायक (1 जागा), तंत्रसहायक-प्राणीशास्त्र (1 जागा), शुष्क वनस्पतीरक्षक (1 जागा), वरिष्ठ लिपिक (1 जागा), लघुटंकलेखक -मराठी (6 जागा), सुतार (1 जागा), वायरमन (1 जागा), कनिष्ठ सहायक (60 जागा), कनिष्ठ सहायक-लेखा (21 जागा), तंत्रज्ञ नि आरेखक-रसायनशास्त्र (1 जागा), कनिष्ठ लिपीक (1 जागा), वाहनचालक (7 जागा), संग्रहालय स्वच्छक (1 जागा), ग्रंथालय परिचर (6 जागा), खानसामा नि अतिथीगृह परिचर (8 जागा), कुशल कामगार (20 जागा), झेरॉक्स ऑपरेटर (1 जागा), अंधारखोली सहायक (1 जागा), वनस्पती समाहारक-वनस्पती शास्त्र (1 जागा), सेक्शन कटर ग्राइंडर (1 जागा), चक्रमुद्रित यंत्रचालक (2 जागा), शिपाई (58 जागा), ग्रंथालय शिपाई (1 जागा), पहारेकरी (13 जागा), हमाल (16 जागा), आरोग्य परिचर – आरोग्य केंद्र (4 जागा), प्रयोगशाळा मदतनीस (16 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 13 जुलै 2013 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://www.unipune.ac.in व http://oasis.mkcl.org/unipune2013 या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

 • महाराष्ट्र शासनाच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात 582 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात अधीक्षक/जनसंपर्क अधिकारी (19 जागा), लेखापाल/निरीक्षक/शिरस्तेदार/न्याय लिपिक (46 जागा), वरिष्ठ लिपिक (84 जागा), लिपिक टंकलेखक (216 जागा), लघुलेखक उच्चश्रेणी (1 जागा), लघुलेखक कनिष्ठ श्रेणी (57 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), दूरध्वनी चालक (7 जागा), वाहनचालक (16 जागा), शिपाई (102 जागा), पहारेकरी (33 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 7 जुलै 2013 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://charityexam.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • कृषि आयुक्तालय व विभागीय कार्यालयामध्ये 1031 जागांसाठी भरती

कृषि आयुक्तालय व विभागीय कार्यालया अंतर्गत कृषि सेवक (856 जागा), लिपिक (157 जागा), वरिष्ठ लिपिक (12 जागा), लघुटंकलेखक (4 जागा), लघुलेखक-निम्नश्रेणी (1 जागा), लघुलेखक-उच्चश्रेणी (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 जुलै 2013 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीत दि. 25 जून 2013 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahaagri.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या 101 जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक) -हिंदी माध्यम (8 जागा), उर्दू माध्यम (4 जागा), इंग्रजी माध्यम (3 जागा), हिंदी माध्यम (30 जागा), उर्दू माध्यम (37 जागा), इंग्रजी माध्यम (19 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखत दि. 27 जून ते 4 जुलै 2013 या कालावधीत होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सामनामध्ये दि. 13 जून 2013 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • पुण्यातील राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्रात 2 जागा

पुण्यातील राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्रात सांख्यिकी (1 जागा), सांख्यिकी सहाय्यक (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखत दि. 8 जुलै 2013 रोजी होणार आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 25 जून 2013 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत 23 जागा

पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत आस्थापना सहाय्यक (3 जागा), भांडार व्यवस्थापक (1 जागा), अभिलेखपाल-रेकॉर्ड किपर (1 जागा), संशोधन सहाय्यक (4 जागा), वरिष्ठ लिपिक (4 जागा), लघुलेखक (2 जागा), लिपिक टंकलेखक/संगणक ऑपरेटर (6 जागा), हेल्पलाईन केंद्र सहाय्यक (2 जागा) ही पदे मानधन तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 28 जून 2013 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 20 जून 2013 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत समन्वयकाच्या 78 जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यात समन्वयक (78 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी भरती दि. 2 जुलै 2013 ते 5 जुलै 2013 या कालावधीत होणार आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 20 जून 2013 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • भारतीय तटरक्षक दलात नाविक-जनरल ड्युटी पदासाठी भरती

भारतीय तटरक्षक दलात नाविक-जनरल ड्युटी पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 7 जुलै 2013 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या दि. 22 जून ते 28 जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहितीwww.joinindiancoastguard.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • सशस्त्र सीमा दलात कॉन्स्टेबल-वाहनचालकाच्या 645 जागा

सशस्त्र सीमा दलात कॉन्स्टेबल-वाहनचालक (645 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 1 ऑगस्ट 2013 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या दि. 22 जून ते 28 जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.ssbrectt.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात वैद्यकीय अधिकारीच्या 608 जागा

वैद्यकीय अधिकारी निवड मंडळामार्फत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी-डेप्युटी कमांडंट (209 जागा), वैद्यकीय अधिकारी-असि. कमांडंट (397 जागा), डेंटल सर्जन- असि. कमांडंट (02 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 13 जुलै 2013 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या दि. 22 जून ते 28 जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.VVVVV

warta-Rojgar

नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषदेत 22 जागांसाठी भरती

नाशिक जिल्हा नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा- स्थापत्य (6 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा –विद्युत (4 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा-संगणक (5 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय,मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा (10 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा व लेखा परिक्षण सेवा- (12 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा (3 जागा) ही पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 जानेवारी 2013 आहे. अधिक माहिती www.nashikexam.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

9628384-quit-job-message-on-envelopeकृषि आयुक्तालयाअंतर्गत आत्मा योजनेत 25 जागा

राज्याच्या कृषि आयुक्तालयाअंतर्गत नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यातील आत्मा योजनेत तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (4 जागा), विषय विशेषज्ञ (20 जागा), संगणक आज्ञावली रुपरेषक (1 जागा) ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी अर्ज करण्याची मुदत 29 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची सविस्तर माहिती http://maharojgar.gov.in/GovtAdvt/Govt_4124.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पुणे येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीमध्ये 8 जागांसाठी थेट मुलाखती

पुणे येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीमध्ये तांत्रिक अधिकारी-इलेक्ट्रिकल (1 जागा), तांत्रिक सहायक (1 जागा), तंत्रज्ञ (2 जागा), वरिष्ठस्तर लिपिक (1 जागा), वरिष्ठ संशोधन फेलो (1 जागा), तांत्रिक अधिकारी-अभियांत्रिकी (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 18 डिसेंबर 2012 रोजी होणार आहेत. अधिक माहिती http://icmr.nic.in/icmrnews/ADVERTISEMENT%20-SCALING.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महावितरणमध्ये विधी सल्लागाराच्या 3 जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये विधी सल्लागार (3 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 20 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://www.mahadiscom.com/Employment_Opportunities_01.shtm या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात विविध पदांसाठी थेट मुलाखती

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात महिला नाईट वॉर्डन, संगणक चालक, सुतार, गवंडी, पंप ऑपरेटर, तारतंत्री, नळ कारागिर, कुली, शिपाई ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 19 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची सविस्तर माहिती http://maharojgar.gov.in/GovtAdvt/Govt_4113.pdf या संगणकावर उपलब्ध आहे.

रत्नागिरी जिल्हा नगरपरिषदेत 22 जागांसाठी भरती

रत्नागिरी जिल्हा नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा-स्थापत्य (6 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा- विद्युत (2 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा- संगणक (2 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय,मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा (6 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा व लेखा परिक्षण सेवा (6 जागा) ही पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 डिसेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती www.ratnagiri.gov.in https://www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जळगाव निवड समिती मार्फत 75 जागांसाठी भरती

जळगाव जिल्हा निवड समितीमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील नगरपरिषदांमध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा-स्थापत्य (13 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा- विद्युत (11 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा- संगणक (11 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय,मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा (17 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा व लेखा परिक्षण सेवा (15 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा (8 जागा) ही पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची
शेवटची तारीख 19 डिसेंबर 2012 आहे. सविस्तर जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 5 डिसेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.jalgaon.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पुण्यातील ॲम्युनेशन डेपो, देहूरोड येथे फायरमनच्या 9 जागा

पुण्यातील म्युनेशन डेपो, देहूरोड येथे फायरमन (9 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 24 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

लष्कराच्या दक्षिण कमांडमधील सिग्नल रेजिमेंटमध्ये 4 जागा

लष्कराच्या दक्षिण कमांडमधील सिग्नल रेजिमेंटमध्ये स्वयंपाकी (2 जागा), न्हावी (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 19 डिसेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयात 10 जागा

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयात नेफ्रोलॉजिस्ट (1 जागा), फिजिशियन/वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), डायलिसिस टेक्निशियन (3 जागा), स्टाफ नर्स (3 जागा), युनिट अटेंडंट (2 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 1 डिसेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

Navin Rojgar

189947_387255138023482_1174517553_n

 • जळगाव निवड समिती मार्फत 75 जागांसाठी भरती


जळगाव जिल्हा निवड समितीमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील नगरपरिषदांमध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा-स्थापत्य (13 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा- विद्युत (11 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा- संगणक (11 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय,मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा (17 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा व लेखा परिक्षण सेवा (15 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा (8 जागा) ही पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची
शेवटची तारीख 19 डिसेंबर 2012 आहे. सविस्तर जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 5 डिसेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.jalgaon.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • पुण्यातील ॲम्युनेशन डेपो, देहूरोड येथे फायरमनच्या 9 जागा


पुण्यातील ॲम्युनेशन डेपो, देहूरोड येथे फायरमन (9 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 24 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • लष्कराच्या दक्षिण कमांडमधील सिग्नल रेजिमेंटमध्ये 4 जागा


लष्कराच्या दक्षिण कमांडमधील सिग्नल रेजिमेंटमध्ये स्वयंपाकी (2 जागा), न्हावी (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 19 डिसेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयात 10 जागा


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयात नेफ्रोलॉजिस्ट (1 जागा), फिजिशियन/वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), डायलिसिस टेक्निशियन (3 जागा), स्टाफ नर्स (3 जागा), युनिट अटेंडंट (2 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 1 डिसेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळात 14 जागा


महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळात कंपनी सचिव (1 जागा), व्यवस्थापक-पणन (6 जागा), कनिष्ठ अभियंता-विद्युत (2 जागा), कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (2 जागा), प्रमुख लेखापाल (3 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 6 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेत 3 जागा


केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेत संशोधन सहयोगी (2 जागा), वरिष्ठ संशोधक (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 30 नोव्हेंबर 2012 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइस्ममध्ये दि. 22 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.circot.res.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात 32 जागा


नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध विषयातील प्राध्यापक (8 जागा), सहयोगी प्राध्यापक (16 जागा), सहाय्यक प्राध्यापक (7 जागा), प्रोड्युसर टेक्निकल (1 जागा), प्रॉडक्शन असिस्टंट (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती https://www.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात 34 जागा


नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत स्पीच थेरपिस्ट (1 जागा), फिजिओथेरपिस्ट (1 जागा), ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट (1 जागा), क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट (1 जागा), प्रकल्प अभियंता (1 जागा), समन्वयक अपंग समावेशित शिक्षण (1 जागा), विषय तज्ज्ञ अपंग समावेशित शिक्षण (4 जागा), अंध विशेष शिक्षक (8 जागा), मूकबधीर विशेष शिक्षक (8 जागा), मतिमंद विशेष शिक्षक (8 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दि. 20 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • पुणे तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयात 31 जागा


पुणे येथील तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक (6 जागा), लिपिक टंकलेखक (8 जागा), भांडारपाल (3 जागा), अतांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक (10 जागा), तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 21 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • एक्स सर्व्हिसमेन कॉन्ट्रिब्युटरी हेल्थ स्किम अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये 18 जागा


एक्स सर्व्हिसमेन कॉन्ट्रिब्युटरी हेल्थ स्किम अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये कार्यालय प्रमुख (2 जागा), विशेषज्ञ -वैद्यकीय (4 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (5 जागा), डेंटल ऑफिसर (1 जागा), नर्सिंग असिस्टंट (5 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 6 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • मुंबई येथील आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल स्टोअर्स डेपोमध्ये 6 जागा


मुंबई येथील आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल स्टोअर्स डेपोमध्ये स्टोअर किपर (2 जागा), लेबर (3 जागा), सफाईवाला (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज 21 दिवसाच्या आत पाठवावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 7 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई अग्निशमन दलात अग्निशामकाच्या 129 जागा


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या मुंबई अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवर अग्निशामक (129 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी थेट मुलाखती दि. 26 नोव्हेंबर 2012 ते 5 डिसेंबर 2012 या कालावधीत होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळ, सामनामध्ये दि. 5 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • नागपूर येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर 5 जागा


नागपूर येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर सहायक स्वयंपाकी (1 जागा), न्हावी (1 जागा), सेवक (2 जागा), सफाईगार (1 जागा), ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 22 नोव्हेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती  https://www.maharashtra.gov.in/  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • नवी मुंबई महानगरपालिकेत अपंग अनुशेष अंतर्गत 23 जागांसाठी भरती


नवी मुंबई महानगरपालिकेत अपंग अनुशेष अंतर्गत स्त्रीरोग तज्ञ (1 जागा), बालरोग तज्ञ (1 जागा), अपघात वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), कनिष्ठ अभियंता-विद्युत (1 जागा), लघुलेखक-निम्नश्रेणी (1 जागा), स्टाफ नर्स/नर्स मिडवाईफ (5 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (1 जागा), क्ष किरण तंत्रज्ञ (1 जागा), ऑक्झिलरी नर्स-मिडवाईफ (1 जागा), शस्त्रक्रियागृ सहायक (1 जागा), वायरमन (5 जागा), शिपाई (1 जागा), सहाय्यक प्लंबर (1 जागा), मदतनिस (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 27 नोव्हेंबर 2012 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. नवाकाळमध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी व दै. लोकसत्तामध्ये 2 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • केंद्रीय राखीव पोलीस दलात कॉन्स्टेबल-तांत्रिक व ट्रेडसमनच्या 184 जागा


केंद्रीय राखीव पोलीस दलात महाराष्ट्रातील उमेदवारांसाठी कॉन्स्टेबल-तांत्रिक व ट्रेडसमन (184 जागा) भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 26 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.crpf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीत 30 जागा


राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीत वैद्यकीय सल्लागार (10 जागा), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (20 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 7 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळ व महाराष्ट्र टाईम्समध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.


महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डात कनिष्ठ अभियंता (15 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 23 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 24 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती बोर्डाच्या www.mahammb.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Rojgar

 • महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळात कंपनी सचिव (1 जागा), व्यवस्थापक-पणन (6 जागा), कनिष्ठ अभियंता-विद्युत (2 जागा), कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (2 जागा), प्रमुख लेखापाल (3 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 6 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेत 3 जागा केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेत संशोधन सहयोगी (2 जागा), वरिष्ठ संशोधक (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 30 नोव्हेंबर 2012 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइस्ममध्ये दि. 22 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.circot.res.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात 32 जागा नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध विषयातील प्राध्यापक (8 जागा), सहयोगी प्राध्यापक (16 जागा), सहाय्यक प्राध्यापक (7 जागा), प्रोड्युसर टेक्निकल (1 जागा), प्रॉडक्शन असिस्टंट (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती https://www.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात 34 जागा नाशिक महानगरपाकेच्या शिक्षण विभागात सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत स्पीच थेरपिस्ट (1 जागा), फिजिओथेरपिस्ट (1 जागा), ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट (1 जागा), क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट (1 जागा), प्रकल्प अभियंता (1 जागा), समन्वयक अपंग समावेशित शिक्षण (1 जागा), विषय तज्ज्ञ अपंग समावेशित शिक्षण (4 जागा), अंध विशेष शिक्षक (8 जागा), मूकबधीर विशेष शिक्षक (8 जागा), मतिमंद विशेष शिक्षक (8 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख दि. 20 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • पुणे तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयात 31 जागा पुणे येथील तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक (6 जागा), लिपिक टंकलेखक (8 जागा), भांडारपाल (3 जागा), अतांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक (10 जागा), तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 21 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • एक्स सर्व्हिसमेन कॉन्ट्रिब्युटरी हेल्थ स्किम अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये 18 जागा एक्स सर्व्हिसमेन कॉन्ट्रिब्युटरी हेल्थ स्किम अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये कार्यालय प्रमुख (2 जागा), विशेषज्ञ -वैद्यकीय (4 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (5 जागा), डेंटल ऑफिसर (1 जागा), नर्सिंग असिस्टंट (5 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 डिसेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 6 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
 • मुंबई येथील आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल स्टोअर्स डेपोमध्ये 6 जागा मुंबई येथील आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल स्टोअर्स डेपोमध्ये स्टोअर किपर (2 जागा), लेबर (3 जागा), सफाईवाला (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज 21 दिवसाच्या आत पाठवावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 7 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
 • बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई अग्निशमन दलात अग्निशामकाच्या 129 जागा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या मुंबई अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवर अग्निशामक (129 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी थेट मुलाखती दि. 26 नोव्हेंबर 2012 ते 5 डिसेंबर 2012 या कालावधीत होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळ, सामनामध्ये दि. 5 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
 • नागपूर येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर 5 जागा नागपूर येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर सहायक स्वयंपाकी (1 जागा), न्हावी (1 जागा), सेवक (2 जागा), सफाईगार (1 जागा), ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 22 नोव्हेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती https://www.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • नवी मुंबई महानगरपालिकेत अपंग अनुशेष अंतर्गत 23 जागांसाठी भरती नवी मुंबई महानगरपालिकेत अपंग अनुशेष अंतर्गत स्त्रीरोग तज्ञ (1 जागा), बालरोग तज्ञ (1 जागा), अपघात वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), कनिष्ठ अभियंता-विद्युत (1 जागा), लघुलेखक-निम्नश्रेणी (1 जागा), स्टाफ नर्स/नर्स मिडवाईफ (5 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (1 जागा), क्ष किरण तंत्रज्ञ (1 जागा), ऑक्झिलरी नर्स-मिडवाईफ (1 जागा), शस्त्रक्रियागृ सहायक (1 जागा), वायरमन (5 जागा), शिपाई (1 जागा), सहाय्यक प्लंबर (1 जागा), मदतनिस (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 27 नोव्हेंबर 2012 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. नवाकाळमध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी व दै. लोकसत्तामध्ये 2 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
 • केंद्रीय राखीव पोलीस दलात कॉन्स्टेबल-तांत्रिक व ट्रेडसमनच्या 184 जागा केंद्रीय राखीव पोलीस दलात महाराष्ट्रातील उमेदवारांसाठी कॉन्स्टेबल-तांत्रिक व ट्रेडसमन (184 जागा) भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 26 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.crpf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 • राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीत 30 जागा राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीत वैद्यकीय सल्लागार (10 जागा), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (20 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 7 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळ व महाराष्ट्र टाईम्समध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डात कनिष्ठ अभियंत्याच्या 15 जागा महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डात कनिष्ठ अभियंता (15 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 23 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 24 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती बोर्डाच्या http://www.mahammb.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जागांसाठी भरती

नवी मुंबई महानगरपालिकेत अपंग अनुशेष अंतर्गत 23 जागांसाठी भरती
नवी मुंबई महानगरपालिकेत अपंग अनुशेष अंतर्गत स्त्रीरोग तज्ञ (1 जागा), बालरोग तज्ञ (1 जागा), अपघात वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा), कनिष्ठ अभियंता-विद्युत (1 जागा), लघुलेखक-निम्नश्रेणी (1 जागा), स्टाफ नर्स/नर्स मिडवाईफ (5 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (1 जागा), क्ष किरण तंत्रज्ञ (1 जागा), ऑक्झिलरी नर्स-मिडवाईफ (1 जागा), शस्त्रक्रियागृ सहायक (1 जागा), वायरमन (5 जागा), शिपाई (1 जागा), सहाय्यक प्लंबर (1 जागा), मदतनिस (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 27 नोव्हेंबर 2012 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. नवाकाळमध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी व दै. लोकसत्तामध्ये 2 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात 45 जागा
मुंबई उच्च न्यायालयात महाव्यवस्थापक (4 जागा), वरिष्ठ कोर्ट व्यवस्थापक (6 जागा), कोर्ट व्यवस्थापक (35 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 9 नोव्हेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती http://bombayhighcourt.nic.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सहसंचालक तंत्रशिक्षण मुंबई विभागीय कार्यालयात 30 जागा
मुंबई येथील सहसंचालक तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयात लिपिक टंकलेखक (5 जागा), वरिष्ठ लिपिक/टिप्पणी सहायक (3 जागा), भांडारपाल (3 जागा), तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक (6 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (2 जागा), कुशल कारागिर (1 जागा), वीजतंत्री (3 जागा), यांत्रिकी/यंत्रकारागिर (2 जागा), लोहार (1 जागा), यंत्रपरिचर (1 जागा), निदेशक –मुद्रण (1 जागा), सहाय्यक रासायनिक-चर्मकला (1 जागा), सर्वसाधारण यांत्रिकी (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 16 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळ व लोकसत्तामध्ये दि. 26 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.jdteromumbai.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय राखीव पोलीस दलात कॉन्स्टेबल-तांत्रिक व ट्रेडसमनच्या 184 जागा
केंद्रीय राखीव पोलीस दलात महाराष्ट्रातील उमेदवारांसाठी कॉन्स्टेबल-तांत्रिक व ट्रेडसमन (184 जागा) भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 26 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://www.crpf.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीत 30 जागा
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीत वैद्यकीय सल्लागार (10 जागा), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (20 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 7 दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळ व महाराष्ट्र टाईम्समध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

ठाणे जिल्हा परिषदेत 20 जागा
ठाणे जिल्हा परिषदेतील जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटीत लेखापाल नि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (18 जागा), सांख्यिकी अन्वेषक (2 जागा) ही पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी थेट मुलाखती दि. 8 नोव्हेंबर 2012 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात 29 जागा
पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात भांडारपाल (2 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (1 जागा), सुतार (1 जागा), यंत्रपरिचर दर्जा-1 (4 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक-स्थापत्य (3 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक-यंत्र (2 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक-उत्पादन (2 जागा), स्टुडिओ सहाय्यक (3 जागा), सहाय्यक भांडारपाल (1 जागा), प्रयोगशाळा परिचर (4 जागा), डाटा एन्ट्री व मेन्टेनन्स ऑफिसर (1 जागा), लेखा सहाय्यक (1 जागा), ग्रंथालयीन सहाय्यक (1 जागा), सहाय्यक कक्ष अधिकारी (1 जागा), वॉर्डन (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.coep.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत 3 जागा
पुणे येथील राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत प्रयोगशाळा व्यवस्थापक (1 जागा), ईएई समन्वयक (1 जागा), क्वालिटी एशुरन्स सुपरवायझर (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 15 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात 20 जागा
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात सहायक (3 जागा), संगणकचालक (6 जागा), वाहनचालक (5 जागा), शिपाई (6 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 19 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 26 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डात कनिष्ठ अभियंत्याच्या 15 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डात कनिष्ठ अभियंता (15 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 23 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 24 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती बोर्डाच्या www.mahammb.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात 397 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात संशोधन सहायक (59 जागा), सांख्यिकी सहायक (175 जागा), अन्वेषक (77 जागा), लिपिक टंकलेखक (49 जागा), वाहनचालक (22 जागा), चपराशी (15 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 9 नोव्हेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती ôû http://mahades.maharashtra.gov.in, www.maharashtra.gov.in http://ese.mah.nic.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

पुणे येथील शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालयात 7 जागा

पुणे येथील शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालयात अपंग अनुशेषाअंतर्गत लिपिक टंकलेखक (1 जागा), बांधणी साह्यकारी (2 जागा), प्रक्रिया साह्यकारी (1 जागा) आणि मागासवर्गीय अनुशेषाअंतर्गत लिपिक टंकलेखक (2 जागा), बांधणी साह्यकारी (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 नोव्हेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबईतील शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयात 16 जागा

मुंबईतील शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयात सरळसेवा भरती अंतर्गत परिचर प्रतिरुप (14 जागा), मुल प्रतवाचक (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर 2012 आहे. अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेत इस्त्रो हिंदी टंकलेखकाच्या 5 जागा

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेत (इस्त्रो) हिंदी टंकलेखक (5 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 2 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 20-26 ऑक्टोबरच्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती http://www.isro.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये 61 जागा
शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळात (सिडको) परिवहन अभियंता (1 जागा), सहाय्यक परिवहन अभियंता (4 जागा), सहाय्यक परिवहन अभियंता-विद्युत (2 जागा), लेखा अधिकारी (2 जागा), सहाय्यक लेखा अधिकारी (2 जागा), विकास अधिकारी-सामान्य (2 जागा), सहाय्यक विकास अधिकारी-सामान्य (4 जागा), क्षेत्र अधिकारी (5 जागा), उच्चश्रेणी लघुलेखक (3 जागा), उद्यानकृषि पर्यवेक्षक (1 जागा), उद्यान कृषि सहाय्यक (3 जागा), सहाय्यक भूमापन अधिकारी (1 जागा), भूमापक (11 जागा), सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (2 जागा), निम्नश्रेणी लघुलेखक (7 जागा), ड्रायव्हर ऑपरेटर-अग्नी (2 जागा), टंकलिपिक (4 जागा), लेखा लिपिक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 19 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.cidco.maharashtra.gov.in किंवा www.mkcl.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कोकण रेल्वे महामंडळात वैद्यकीय अधिकारीची 1 जागा
कोकण रेल्वे महामंडळात वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा) हे पद कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी थेट मुलाखत मदि. 26 ऑक्टोबर 2012 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 19 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.konkanrailway.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बेस्टमध्ये विशेष भरती अंतर्गत बस वाहकाच्या 1170 जागा
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमात (बेस्ट) विशेष भरती अंतर्गत बस वाहक (1170 जागा) भरण्यात येणार आहेत. अर्ज पाठविण्याची शेवटची तारीख 7 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 8 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
 

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळात 3 जागा
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळात सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत वरिष्ठ लेखा लिपिक नि रोखपाल (1 जागा), सहाय्यक नि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (1 जागा), एम.आय.एस. समन्वयक (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 26 सप्टेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

जागा 12

 • शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये 61 जागा

शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळात (सिडको) परिवहन अभियंता (1 जागा), सहाय्यक परिवहन अभियंता (4 जागा), सहाय्यक परिवहन अभियंता-विद्युत (2 जागा), लेखा अधिकारी (2 जागा), सहाय्यक लेखा अधिकारी (2 जागा), विकास अधिकारी-सामान्य (2 जागा), सहाय्यक विकास अधिकारी-सामान्य (4 जागा), क्षेत्र अधिकारी (5 जागा), उच्चश्रेणी लघुलेखक (3 जागा), उद्यानकृषि पर्यवेक्षक (1 जागा), उद्यान कृषि सहाय्यक (3 जागा), सहाय्यक भूमापन अधिकारी (1 जागा), भूमापक (11 जागा), सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (2 जागा), निम्नश्रेणी लघुलेखक (7 जागा), ड्रायव्हर ऑपरेटर-अग्नी (2 जागा), टंकलिपिक (4 जागा), लेखा लिपिक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 19 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.cidco.maharashtra.gov.in किंवा www.mkcl.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • कोकण रेल्वे महामंडळात वैद्यकीय अधिकारीची 1 जागा

कोकण रेल्वे महामंडळात वैद्यकीय अधिकारी (1 जागा) हे पद कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी थेट मुलाखत मदि. 26 ऑक्टोबर 2012 रोजी होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 19 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.konkanrailway.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत 53 जागा

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत स्वच्छता निरीक्षक (1 जागा), लिपिक (14 जागा), कनिष्ठ अभियंता (2 जागा), कनिष्ठ अभियंता-यांत्रिकी (1 जागा), सहायक तथा बिल्डिंग निरिक्षक (1 जागा), अनुरेखक (1 जागा), शिपाई (10 जागा), मजूर (12 जागा), वॉल्व्हमन (2 जागा), माळी (7 जागा), पंप मदतनीस (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज पाठविण्याची शेवटची तारीख 23 ऑक्टोबर 2012 आहे. अधिक माहिती www.mbmc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 • बेस्टमध्ये विशेष भरती अंतर्गत बस वाहकाच्या 1170 जागा

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमात (बेस्ट) विशेष भरती अंतर्गत बस वाहक (1170 जागा) भरण्यात येणार आहेत. अर्ज पाठविण्याची शेवटची तारीख 7 नोव्हेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 8 ऑक्टोबर 2012 www.bestunderteking.comरोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • एमपीएससीतर्फे महाराष्ट्र भूजल सेवेतील उपअभियंत्यांच्या 16 जागांसाठी भरतीमहाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या आस्थापनेवरील महाराष्ट्र भूजल सेवा, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, गट-अ मधील उप अभियंता – यांत्रिकी (16 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 25 ऑक्टोबर 2012 आहे. अधिक माहिती www.mpsconline.gov.in www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

 

 • कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळात 3 जागा

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळात सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत वरिष्ठ लेखा लिपिक नि रोखपाल (1 जागा), सहाय्यक नि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (1 जागा), एम.आय.एस. समन्वयक (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 26 सप्टेंबर 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

 • जळगाव येथील इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरीत मजुरांच्या 46 जागा

जळगाव येथील इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरीत मेकॅनिस्ट (17 जागा), शिट मेटल वर्कर (1 जागा), वेल्डर (2 जागा), फिटर – जनरल/पाईप (3 जागा), इलेक्ट्रिशियन/वायरमन (1 जागा), फिटर इलेक्ट्रॉनिक (2 जागा), टर्नर (1 जागा), मिलराईट सेमी (2 जागा), एक्झामिनर (14 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 28 दिवसात करावे. यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 8-14 सप्टेंबर 2012च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.ofbh.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.